Pokud se s ostatními chcete podělit o své zkušenosti, poznatky nebo máte nějakou otázku, radu, doporučení pro ostatní, prosím povídejte si se mnou i ostatními na DISKUZNÍM FÓRU, které je umístěno na konci této stránky. Děkuji a těším se...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Deepak Chopra: Sedm duchovních zákonů úspěchu

Jste tím, jaká je vaše hluboká žádost, jež vás pohání.
Jaká je vaše žádost, taková je i vaše vůle.
Jaká je vaše vůle, takové jsou i vaše skutky.
Jaké jsou vaše skutky, takový je váš osud

.

ŠŤESTÍ JE SETKÁNÍ PŘIPRAVENOSTI S PŘÍLEŽITOSTÍ


Úspěch v životě se dá definovat jako trvalý růst štěstí a postupné uskutečňování hodnotných cílů
Úspěch znamená schopnost bez úsilí naplňovat svá osobní přání.

Úspěch včetně získávání bohatství se vždy považoval za proces vyžadující namáhavou práci a má se často za to, že úspěchu nelze dosáhnout jinak než na úkor ostatních.

K úspěchu a blahobytu musíme zaujmout duchovnější postoj, neboť blahobyt a hojnost jsou vydatným proudem všeho dobrého, čeho se nám v životě dostává. Znalost a praktické uplatňování duchovních zákonů nás dovede k harmonii s přírodou a umožní nám, abychom svůj život naplnili bezstarostnou, radostnou a láskyplnou tvořivostí.
Úspěch má mnoho aspektů. a materiální bohatství je pouze jednou složkou.

Úspěch navíc představuje cestu, nikoli místo určení. Materiální blahobyt ve svém plném vyjádření je jednou z těch věcí, která nám tuto cestu zpříjemňuje.

Úspěch ale také zahrnuje dobré zdraví, energii a životní optimismus, naplňující vztahy, tvůrčí svobodu, emocionální a psychickou vyrovnanost, pocit pohody a klid mysli. 
 
1. Zákon čisté potencionality –PROSTÉ BYTÍ


- Každý den si vyhradím čas na prožitek ticha, na prosté Bytí. Nejlépe 2x denně a to nejlépe ráno a večer, usednu k tiché meditaci.
- V tichosti usednu a budu pozorovat západ slunce nebo poslouchat zvuk potoka, nebo se prostě budu těšit vůní květin.
- Budu cvičit postoj nesouzení. Každý den začnu prohlášením: „ Dnes nebudu soudit nic, co se přihodí “  a během dne si budu svůj závazek připomínat.


2. Zákon DÁVÁNÍ

Vesmír funguje prostřednictvím výměny dávání a přijímání.Jsou různé aspekty energetického toku ve vesmíru. Svojí ochotou dávat co sami hledáme, si zajišťujeme, aby v našem životě nepřestávala cirkulovat vesmírná hojnost.
- Pokaždé, když k někomu půjdu nebo někoho potkám, dám dotyčnému dárek. (kompliment, pochvala, květina…) a tím započnu proces cirkulace radosti, blahobytu a bohatství ve svém životě i v životě druhých.
- Dnes s vděčností přijmu všechny dary, jichž se mi od života dostane ( dary přírody- sluneční svit, ptačí zpěv, jarní deštík či první zimní sníh).

- Budu také otevřeně přijímat dary od ostatních lidí, ať již se bude jednat o materiální věci ( peníze, kompliment ….) a nejdražší dary života - dar péče, citu, ocenění a lásky.

- Pokaždé, když někoho potkám, tiše mu popřeji štěstí, radost a smích.

3. Zákon KARMY – příčiny a následku 

 Co jsme zaseli, to sklidíme. Zvolíme-li si konání přinášející štěstí a úspěch druhým, ovocem naší karmy bude také štěstí a úspěch.

- Dnes se postavím do role svědka a budu pozorovat všechna svá rozhodnutí. Prostřednictvím tohoto pozorování se stanou všechna má rozhodnutí vědomým aktem

- Kdykoli se rozhodnu pro nějaké řešení, položím si dvě otázky :

„ Jaké následky má toto moje rozhodnutí? “  

„ Přinese mně a mému okolí toto rozhodnutí štěstí a pocit naplnění?“
Vnímám přitom své pocity. Jestliže je moje volba následována pocitem pohody, napnu plně své síly k naplnění svého rozhodnutí. Vyšle-li moje srdce opačný signál, zastavím se a svým vnitřním zrakem se budu snažit dohlédnout následků svého rozhodnutí. Tento způsob vedení mi umožní činit spontánní správná rozhodnutí týkající se jak mě, tak lidí v mém okolí.


4. Zákon NEJMENŠÍHO ÚSILÍ

Inteligence Přírody funguje s nenásilnou lehkostí, bezstarostně, harmonicky a láskyplně. Ztotožníme-li se s proudem harmonie, radosti a lásky, dosahujeme úspěchu a štěstí lehce a bez úsilí.
- Budu cvičit Přijímání. Dnes přijmu lidi, situace, podmínky a všechno, co se stane, takové, jaké jsou. Budu si vědomá toho, že tento okamžik je takový, jaký má být, protože i celý vesmír, je takový, jaký má být.

Nebudu bojovat proti celému vesmíru tím, že bych se vzpínala proti současnému okamžiku. Moje přijetí je úplné a dokonalé. Přijímám věci takové, jaké v této chvíli jsou, nikoli takové, jaké bych si přál, aby byly.
Tím, že přijmu věci tak jak jsou, převezmu Zodpovědnost za svoji situaci a za události, které se mi jeví jako problém. Jsem si vědoma, že přijetí zodpovědnosti znamená nikoho a nic neobviňovat z dané situace (ani sebe ne). Jsem si také vědomá, že každý problém je skrytou příležitostí a že pochopení této příležitosti mi umožní daného momentu využít a proměnit ho v něco užitečného.
-
Moje vědomí dnes bude setrvávat ve stavu Zřeknutí se obrany . Vzdávám se potřeby obhajovat a bránit svá stanoviska. Nebudu pociťovat žádnou potřebu přesvědčovat ostatní, aby přijali mé názory. Zůstanu otevřená vůči všem stanoviskům a nebudu tvrdohlavě setrvávat na jediném.


5. Zákon ÚMYSLU A PŘÁNÍ

Neoddělitelnou součástí každého úmyslu a přání je i mechanismus, kterým se tento úmysl či přání naplňuje. Úmysl a přání v poli čisté potenciality mají nekonečnou organizační sílu.

 

- Sestavím si seznam svých přání. Tento list s sebou budu všude nosit. Podívám se na něj vždy před tím, než začnu v tichosti meditovat. Budu se na něj dívat také vždy před spaním a každé ráno, když se probudím.
- Budu důvěřovat tomu, že když nejdou věci podle mého, má to svůj důvod a že jsou pro mě přichystané mnohem větší věci, než bych si dokázala představit.
- Neustále jsem zaměřená na přítomný okamžik. Nepřipustím, aby překážky rušily moji pozornost v přítomnosti.

- Přijmu přítomnost tak jak je, a nechám vykvést budoucnost založenou na svých nejhlubších úmyslech a přáních.

6. Zákon NEPŘIPOUTANOSTI -ODPOUTÁNÍ

V odpoutání spočívá moudrost nejistoty- a tím osvobození od minulosti. Projevem naší ochoty vykročit do neznáma a vstoupit do pole všech možností je pokorné odevzdávání se.

- Dnešek věnuji odpoutání. Dopřeji sobě i všem v mém okolí, aby mohli být takoví, jací jsou, a svobodně se projevit. Nebudu neústupně uplatňovat svůj názor na to, jak by se měly věci dít. Nebudu usilovat o řešení problémů za každou cenu a vyvolávat tak nové problémy. Od všeho, čeho se zúčastním, zůstanu odpoután.
- Budu ochotná akceptovat nejistotu. (Čím větší zdánlivá nejistota, tím bezpečněji se budu cítit, protože nejistota je mojí cestou k osvobození . Svoji jistotu a bezpečí naleznu prostřednictvím moudrosti nejistoty. )
- Vstoupím do pole všech možností a budu očekávat vzrušující události, které se dostaví jako odpověď na moji otevřenost vůči nekonečným možnostem. Jakmile vkročím do pole všech možností, budu zakoušet radost, dobrodružství a záhady a tajemství života. 

7. Zákon DHARMY – ÚČELU ŽIVOTA

Každý má v životě nějaký účel, nějaký jedinečný dar nebo zvláštní nadání, jímž má obohatit ostatní. Když tento jedinečný talent spojíme se službou ostatním, zažijeme povznesení vlastního ducha, což je konečný cíl všech cílů.
 
- Udělám si seznam svých nadání. Když vyjadřuji své nadání a dávám je do služeb lidstva, ztrácím pojem o čase a do mého života i do života ostatních vstupuje hojnost.
- Denně se budu sám sebe ptát : „Jak mohu posloužit? “ a „ Jak mohu pomoci? “

Odpovědi na tyto otázky mi umožní pomáhat a sloužit s láskou ostatním lidem.

Kdo je partner duše 

Budeme vycházet z toho, že všichni jsme kdysi byli stvořeni z jedné energie, která byla v jednotě.  Tato energie se rozhodla prožít veškeré možnosti existence.
Pro názornost si přestavte, že tato enerie se nejprve rozdělila třeba na sto částí. A každá z nich si prožila nejprve všechny možné varianty odělení od jednoty. Pak se každá z té stovky částí rozdělila opět na další stovku částí. A každá z nich opět prožila spousty dalších možností a variant... a i tato setina setiny původního celku se opět dále dělila....můžeme si takovéto dělení přestavit nekonečně.

 Ovšem pokud cílem této existence je, aby se opět vše vrátilo zpátky do jednoty,tedy abychom se opět stali jedním, nastane určitý bod, patrně za půlkou našich zkušeností a poznání,kdy nastává čas opětného spojování jednotlivých částí celku...
Nacházejí se opět ty části, které prožili přibližně totéž,jsou přibližně na stejné duchovní úrovni a je třeba, aby mezi sebou aby mezi sebou nalezli i v té oddělené variantě dokonalou harmonii. Aby se ideálně sladili. Pak teprve bude možné, aby v další inkarnaci už přišli na svět jako jedna  společná bytost. Takovým částem se říká partner duše.

 To byl obecný popis. Ale pokusím se to konkretizovat na příkladu:

Kdysi dávno jsme byli všichni  - i všichni ostatní lidé, které znáte, jedním. Všichni jsme byli tou nejvyšší iteligencí, která byla v jednotě. Pak došlo k dělení, aby bylo možné prožít veškeré možné zkušenosti existence. Aby ta nejvyšší energie sama sebe dokonale poznala. Takže jsme byli rozděleni na skupiny,  tedy části energií, které se vnímají jako jedna bytost, protože potřebují prožít podobné zkušenosti. Vždy po prožité zkušenosti, jsme byli děleni ještě dále, na další části, až do stavu, který třeba vnímáte teď.
Vnímáte se jako jedinou duši, jedinou bytost. Ovšem třeba někdy v minulosti, jsme byli součástí bytosti, která obsahovala energii všech nás, co se teď scházíme na fóru. Byli jsme jedna bytost. Prožili jsme takto několik inkarnací, až nadešel okamžik, kdy bylo třeba některé zkušenosti pochopit do větších detailů,  více podrobně, více individuálně. A tak jsem se opět dělili...až do fáze, kde jsme teď. Každý sám za sebe :

 No a protože nastala doba změny, na své cestě opět k návratu do jednoty,  jsme povětšinou již za polovinou, přišel čas postupně jednotlivé části opět spojovat. - A tak se děje, že potkáváme partnery duše. 

 Partner duše je tedy bytost, se kterou jsme někdy v minulosti byli jednou bytostí. Prožili jsme jistou část cesty společně. A nyní je načase se opět najít a dokonale sladit tak, abychom se třeba už v příštím životě mohli inkarnovat jako jediná bytost. Možná že i nyní, i když se vnímáte jako jedna duše, jste vlastně už sjednocením více duchovních bytostí z minula, na které jste byli kdysi rozděleni. Kdo ví... 

 Partnerů duše tedy může být i více. Ne jenom jeden. A nemusí to být člověk opačného pohlaví, než jste vy. I když často tomu tak bývá.  Ovšem jakmile ho potkáte, velmi brzy poznáte, že to je on. Prostě to cítíte.  Pokud vás tohle téma zajímá, doporučuji knihu Paola Coelho: "Brida". Partněři duše se navzájem vždy najdou. Přitahují se. Nemusíte mít strach, že se minete.  Také jsem se setkala s tím, že Vás k němu dovedou  obvykle neuvěřitelné okolnosti a "náhody", nebo vaše nutkání.  Často se Vám může už dopředu zjevovat ve snech, nebo Vás k němu neomylně přivede vaše vyšší Já. To vše se odehraje samo, jakmile jste oba připraveni.

 Lidé si často myslí, že partnera duše poznáme podle toho, že si budeme dokonale rozumět ve všem a konečně v něm najdem toho pravého, nebo pravou.  Setkání a případné soužití s partnerem duše ale nemusí být žádná procházka růžovou zahradou.  Uvědomte si, že jste se sešli proto, že je třeba se navzájem sladit a sehrát po dlouhé době, kdy jste byli v inkarnacích každý zvlášť a prožívali každý jiné zkušenosti a odděleně. Takže se může stát, že taková bytost bude některé věci vnímat i jinak než vy.  Některé lekce pochopila po svém a jinak, než to ucítíte vy. Ale najednou se přitáhnete a vnímáte tu neskutečnou přitažlivost jako nějakou obrovskou sílu, která Vás k této bytosti táhne.
Můžete dokonce po čase zjistit, že některé věci má tak jinak nastavené, že s ní prostě nedokážete žít. Ale pokud se od ní chcete odpoutat, zjistíte jak moc to je těžké. Že nějaká síla vás stále nutí toho člověka nespustit z  dohledu...vědět alespo? jak žije a co dělá. Pozor, prosím, nepleťte i tuhle vnitřní duchovní  přitažlivost s normální závislostí na partnerovi. Tohle je něco jiného. Vnímá se to jako pocit, že i  kdybych toho člověka už nikdy neviděla,  je mezi námi nějaké pouto na vyšší úrovni, které je prostě nezrušitelné, ať by se stalo cokoli. A tak to vnímají oba dva. Často se také partneři duše nesetkávají ani v  oddělených inkarnacích poprvé. Můžete zjstit, že o tu vzájemnou harmonii se už pokoušíte po několikáté. Ale samozřejmě můžete i objevit společné vzpomínky z doby, kdy  jste byli jedním. Ale vždy je takové setkání o vzájemném posunutí se, hledání harmonie, předávání si navzájem získaných poznatků. Uvědomte si, že taková bytost je přibližně na stejné duchovní úrovni jako vy. Jen prostě některé zkušenosti ji přivedly k tomu, že  některé pro vás pochopitelné věci, nechápe a naopak vy nerozumíte něčemu, co vnímá ona jinak. Setkání s partnerem duše je vždycky obrovská škola pro oba dva.

Zdroj: výtažek z přednášky tety Kateřiny www.tetakaterina.cz

SMLOUVA O VTĚLENÍ

Je dobré zauvažovat jednotlivě o každé větě:

1) Obdržíte tělo. Toto tělo je nové a jedinečné. Nikdo jinak nedostane totéž tělo.

2) Obdržíte mozek. Může být výhodné ho používat.

3) Obdržíte srdce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se mozek a srdce

používají vyváženě.

4) Obdržíte lekce. Nikdo jinak nedostane přesně tytéž lekce jako Vy ani je od Vás nemůže přebrat.

5) Můžete dělat, cokoliv chcete. Všechno, co uděláte druhým, se k Vám vrátí zpátky.

6) Lekce se opakuje tak dlouho, dokud se nepochopí. (I přes více vtělení.)

7) Tato smlouva je pro všechny stejná. Neexistují výsady, i když to někteří tvrdí. (Ručně připojené změny nemají platnost.)

8) Dostanete zrcadla, abyste se mohli učit. Mnohá zrcadla vypadají jako jiná těla. Jsou tu k tomu, aby Vám ukazovala, co je ve Vás.

9) Pokud se Vaše tělo zničí nebo přestane fungovat, dostanete nové.(Může dojít k čekacím dobám.)

10) Smlouva o vtělení vyprší teprve tehdy, když všechny lekce dospěly k uspokojivému výsledku.

11) Co je uspokojivé, to určujete Vy!

 Užitečné pokyny a tipy:

Není cílem mít při opuštění těla pokud možno co nejvíce peněz.

Za slávu či oblíbenost se neposkytuje žádný bonus.

Nemusíte se řídit chybami ostatních.

Tvrzení druhých o cíli mohou svádět z cesty.

Nemůžete nic udělat špatně. Nanejvýš to může trvat déle.

Čas je iluze!

Máte přístup ke všem odpovědím přes speciální spojení ve Vašem srdci.

Všechno v učebním prostoru reaguje na vyzařování srdce.

Pokusy poškodit učební prostor vedou k omezením.

Nikdo Vám nemůže odebrat zodpovědnost.

Násilí nikdy nevede k řešení.

Může být užitečné sledovat, jaké situace se opakují.

Drogy (legální i ilegální) mohou zkreslit vnímání lekcí.

Když si všichni počínají určitým způsobem, nemusí to znamenat, že to je správné.

Zřídkakdy existuje jen jediné správné řešení.

Můžete podat žádost o odpuštění.

Pro nikoho neexistují zvláštní dodatky.

Jste milováni. (I když jste v Bronxu nebo v Somálsku.) Všechno ostatní je klam.

Lekce jsou zvláštní příležitosti k vývoji a nemají špatné záměry.

Může být riskantní svěřit své tělo někomu jinému.

Bránit druhým ve vývoji nepřináší výhody.

Dostáváte příležitost (především v nočních hodinách) tělo opustit.

Vzpomínky na zkušenosti mimo tělo se neukládají v těle respektive v mozku.

Pohrávat si se svým tělem je Vaše právo. Pohrávat si s tělem ostatních vyžaduje jejich souhlas.

Snažit se opisovat nemá smysl!

Ten, kdo Vám nabízí životní pojištění, je podvodník.

Svévolné ukončení vtělení vede ke spoustě zbytečného papírování.

Vědecká dobrozdání a svaté knihy slouží zmatení.

Nejde o to, být první.

Nejde o to, vypadat chladně a odměřeně.

Nikdo ve Vaší situaci nevypadá lépe než vy.

Nejste jediný, kdo pochybuje o smyslu smlouvy o vtělení.

Jelikož jste s touto smlouvou souhlasili, je zbytečné stěžovat si na to, že jste tady.

Zdroj :Jo Conrad, 15.3.2002, přeložil Jiří Fiala

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁKONY VESMÍRU

- život je nedotknutelný

- Země je naší matkou

- podřizuji se Univerzu

- Láska vždy vítězí nad zlem

- myslím pravdu, mluvím pravdu, konám pravdu

- vysílám jen pozitivní myšlenky

- vyslovuji jen láskyplná slova

- pomáhám potřebným

- usiluji o pokoj a harmonii

- neupínám se k hmotným věcem

- nečiním jiným to, co nechci, aby jiní činili mě

- každý den děkuji za život svůj a život planety Země Stvořiteli

- pokud cítím hněv, očistím své myšlenky

- posílám ostatním Lásku a Světlo

- uznávám zákon karmy se všemi důsledky svých činů

- ovládám svou sexualitu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

NENÍ ČAS VYČKÁVAT, JE ČAS KONAT

toto jsou úkoly náš všech v tomto životě…

 

Uklízet ve svém vlastním nitru, ne toho druhého.

Posilovat víru v sebe, nejen ji obdivovat u druhého.

Ovládat své emoce, ne poukazovat na slabost druhých.

Měnit své myšlení, ne formovat své okolí.

Mít svůj názor, ale nikomu ho nepodsouvat.

Učit se porozumět a odstraňovat vlastní omyly, nejen poukazovat na chyby druhých.

Být kapitánem na své lodi, ne kormidlovat loď toho druhého.

Žít život podle svých přestav, ne toho druhého.

Být hodnotným člověkem, ne loutkou.

Milovat ze srdce, ne ze zisku.

Pomáhat nejen tehdy, když se ti chce, ale vždy, kdy je potřeba.

Smát se proto, že chceš, ne proto, že musíš.

Upevňovat se v odvaze, nepodléhat strachu, který zmenšuje vaši velikost.

-------------------------------------------------------------------------------------

                                             DUCHOVNÍ ZÁKONY

   Ukázky z knihy Kurta Tepperweina  DUCHOVNÍ ZÁKONY

Duchovní zákony poukazují na spravedlnost, která se neřídí ani konvencemi, ani morálkou...Představují vesmírný plán, jenž nabízí nové a netušené možnosti …

 Zákon energie
Dokonce i věda se shoduje na tom, že všechno je energie. Energie se nemůže ztratit. Může se jen přeměnit na něco jiného.
Energie má neomezený potenciál. Vše, co se projevuje, je projevem jedné energie a každou formu lze přeměnit na jinou.

Jestliže tedy jsem energie, jsem věčný. A existuje jenom jedna energie – všechno je jedno a totéž. Jsem to nejvyšší a zároveň to nejnižší – jsem všechno. Mohu přejít do energie osvícení nebo do energie budoucnosti a jsem konečně doopravdy svobodný – mohu si svobodně zvolit, cokoli chci.

***********************************************

Zákon příčiny a důsledku
Veškeré dění na tomto světě podléhá principu příčiny a důsledku.Veškeré viditelné stvoření je, jak už název napovídá, působení, za nímž vždy stojí nějaký stvořitel, jehož vůle se tak projevuje. Kde je stvoření, musí být vždy stvořitel, neboť zákon říká: „Nic nepochází z ničeho.“Zákon sám nemá žádnou svobodu rozhodování o tom, co chce vyvolat. Říká jen: „Když stvořitel udělá tohle, stane se tohle, když udělá tamto, stane se tamto.“ Zákon je věrným služebníkem stvořitele a každý následek svou kvalitou a kvantitou odpovídá právě přesně své příčině.
Žádná náhoda tedy neexistuje, neboť i ta podléhá zákonu příčiny a následku. Náhoda je to, co se mi na základě toho, jaký jsem, přihodí. Náhoda a štěstí jsou pouze označení pro nepoznané souvislosti. První a poslední příčinou za veškerým zdáním je vždy ona tvořivá síla, které říkáme Bůh. Stvoření existuje tak dlouho, dokud neskončí působení poslední příčiny.
Působení zákona příčiny a následku vnímáme nejcitelněji, když se nám projeví jako osud. 

***********************************************

Zákon hojnosti
Zákon hojnosti říká, že nám náleží veškerá hojnost života. Je to naše duchovní dědictví a je nám v každém okamžiku k dispozici. V důsledku svého chybného myšlení a nedostatečné víry však často vyvoláváme omezení svého vnitřního a vnějšího bohatství, a tím způsobíme, že se nám něčeho nedostává.
Jakmile ale člověk pozná, kdo doopravdy je a přijme své duchovní dědictví, projeví se v jeho životě zákon hojnosti. Kdo tento zákon pochopí v celé šíři, nezná už žádný nedostatek. Ježíš řekl: „Kdo má (poznání skutečnosti), tomu bude dáno, aby měl hojnost. Kdo ale nemá, tomu bude to málo odebráno.“ 
Tento poznatek má hodnotu ale pouze tehdy, jestliže z celého života učiníme jeden jediný projev „vnitřní hojnosti“. Kdo tuto „vnitřní hojnost“ nepozná, ten stojí v cestě sám sobě a svému úspěchu. Brání tak tomu, aby se hojnost života projevila. Pak nepomůže sebevětší námaha, ani pozitivní myšlení a úpěnlivé modlitby, neboť život může ve vnějším světě odrážet pouze vnitřní skutečnost. Uvědomte si tedy, že jste svým vnitřním založením bohatí a že máte úspěch! Když budete žít v tomto poznání, stanete se pravým magnetem hojnosti. Všude jsou totiž možnosti a cesty. Všechno, co se vám přihodí, je šance, kterou vám život nabízí, aby skrze vás nechal projevit hojnost. Nesmíte se ale nechat zmást vnějším vzhledem. Takové možnosti existují i tam, kde na první pohled nic není.Veškeré pozitivní myšlení a veškerá námaha nám na cestě k úspěchu ale nebude k ničemu, když budeme v nitru neustále myslet na omezení a nedostatky. Nebo když své nedostatky budeme ospravedlňovat jako následek „karmických“ příčin. Také karmu lze kdykoliv změnit a nikdo nás nenutí, abychom nadále byli oběťmi svých nevědomých vzorců chování.Často se ovšem necítíme být hodni toho, abychom skutečně žili v hojnosti. Tento názor spolehlivě zabrání tomu, aby se projevilo to, co nám život chce ochotně dát. Přijímání je ovšem jen jednou stránkou zákona, druhou je dávání! Kdo svou pozornost zaměří jen na jednu stránku zákona, svým sobectvím moc toho zákona opět zruší. „Nemohu brát, aniž bych dával, nemohu sklízet, aniž bych zasel.“ Stejně jako zasetí podmiňuje sklizeň, tak dávání podmiňuje braní. Zákon hojnosti může být totiž účinný jen do té míry, do jaké se my staneme cestou, jíž se hojnost projevuje.

Touto cestou, tímto „kanálem hojnosti“, se stanu, když vypustím všechny myšlenky na omezení a nedostatek, i ty nevědomé, abych nepřekážel zákonu v jeho působení. Když budu dávat, jak nejvíc budu moci, nedostatek pomine. Nejsnazší přitom je dávat materiální věci, které jsou nejméně podstatné, i když mnozí z nás ztroskotávají už i na téhle rovině. Nejpodstatnější a nejtěžší je opuštění egoismu a neomezená ochota sloužit ze všech sil celku. Tato vůle, sloužit procesu tvoření, vyrůstá z lásky. Abychom se mohli podílet na hojnosti, musíme své malé já, předat svému opravdovému Já, onomu Bohu v nás. Ježíš řekl: „Usilujte o bohatství Boží, a všechno ostatní vám připadne samo.“
Tento postoj bychom neměli opustit ani tehdy, když budeme úspěšní a budeme žít v hojnosti. Jen tak totiž zůstává přítok hojnosti otevřený. Tímto postojem nejen získáme hojnost, nýbrž ji i udržíme, a dokonce zmnožíme, abychom ji mohli moudře použít.

Hojnost samozřejmě neznamená pouze to, že budeme mít stále dost peněz, i když i to k ní náleží a pohrdání penězi nás od proudu hojnosti spolehlivě odstřihne. Hojnost se spíš projevuje ve zcela nepatrném každodenním dění, v našich harmonických vztazích, stejně jako v míře našeho duchovního poznání. Kdo žije v hojnosti, má neustále všechno, co právě teď potřebuje k dokonalému vyjádření svého bytí. To může být i hojnost lekcí, které nám život nabízí a které jsou skvělou šancí k tomu, abychom se z nich učili a rostli. Kdo žije v hojnosti, má skutečně všechno v dostatečné míře a každý aspekt jeho života je harmonický.

***********************************************

 Zákon blahobytu
„Stvoření se projevuje bezbřehým bohatstvím. Pravé bohatství je duchovní bohatství. Všechno vzniká z ducha a manifestuje se pak v realitě.“

Blahobyt je mocný proud všech dobrých věcí, které plynou do života, K nim patří:
• Zdraví – díky harmonii myšlení.
• Šťastný rodinný život – partnerství, přátelské vztahy dětmi.
• Dobří přátelé – harmonické soužití s ostatními.
• Poznat své bližní – radovat se, že mohu ostatním pomáhat.
• Každého brát takového, jaký je a ve všem rozpoznat jednotu.
• Povolání, které je skutečně posláním.
• Poznat životní úkol – cestu, cíl a postupné kroky k němu.
• Dostatek peněz – nedostatek znamená disharmonii. Každý má vždy dost peněz, jejich nedostatek vzniká ve vědomí.
• Dům a majetek – to znamená vlastnit, aniž bychom si něco přivlastňovali.
• Být úspěšný a moci se těšit z úspěchu.
• Umět se těšit i z úspěchu ostatních.
• Umět se pořádně smát. Kdo se směje, žije zdravěji a má větší radost ze života.
• Inteligence – chytrost – moudrost.
• Svoboda – pravá vnitřní duchovní svoboda.
• Nebýt volný „pro“ někoho nebo „osvobozený“ od něčeho, nýbrž být skutečně svobodný.
• Mít dostatek času a umět prožít okamžik naplno.
• Mít krásné vzpomínky a vytvářet je právě TEĎ.
• Bohatý vnitřní život.
• Meditace, modlitba a kontakt s „vnitřním Mistrem“.
• Umět propustit, nechat odejít a být uvolněný.
• Všechno vnímat jako stejně hodnotné.
• Otevřenost – být ochoten se učit, být vědomý.
• Být čestný i sám k sobě.
• Jasnost a pravda.
• Poznání skutečnosti za zdáním.
• Poznat moudrost – „hru života“.
• Poznat, že „jsem věčný život, dokonalé vědomí, že JSEM.
• Poznat, že cesta je cíl a cíl je pouze koncem cesty.
• Poznat ve všem bytí jedinou sílu.
• S radostí sloužit celku.
• „Největší z vás nechť je služebníkem všech.“
Žít v opravdovém blahobytu neznamená nic jiného, než splnit část svého úkolu bytí, který zní: Buď sám sebou. Hodnota člověka není určena tím, co má, nýbrž tím, co je. Nerozhoduje mít, nýbrž být, a každý tak v každém okamžiku určuje svou hodnotu.
Z toho také vidím, že nemá smysl dívat se na materiální věci „skrze prsty“, neboť majetek má sloužit mně, ne já majetku.. Přišel jsem nahý a nahý zase odejdu.
V blahobytu může žít jen ten, kdo je „mohoucí“. Mohoucí je pouze ten, kdo něco „může“, a kdo může hodně, ten je velmi mohoucí! Proto je důležité rozvíjet vnitřní potenciál, aby se blahobyt mohl projevit ve vnějším světě.

Mít peníze zdaleka ještě neznamená žít v blahobytu, ale nemít peníze poukazuje vždy na nějaký vnitřní nedostatek.
Kdo ovšem celý život nedělá nic jiného, než vydělává peníze, ten si také nic jiného než peníze nezaslouží.       

***********************************************

 Zákon úspěchu 
Úspěch podléhá zcela jednoduchým pravidlům. Jakmile je poznám a začnu se jimi řídit, bude úspěch „nevyhnutelný“.
Tato pravidla neboli zákony úspěchu existují a působí bez ohledu na to, jestli je uznáváme a souhlasíme s nimi, nebo ne

1. Úspěch je něco, co následuje za něčím.
2. Než může něco následovat, musí tomu něco předcházet.
3. Každý je úspěšný na 100 procent.
4. Každý dostane od života jen to, co zapříčiní.
5. Život nemá jinou možnost než nechat následovat přesně to, co odpovídá vámi stanovené příčině. Nemůže nenechat následovat nic nebo nechat následovat něco jiného.
6. Každá myšlenka, každý pocit, každé slovo a každý čin je příčinou a vrací se k vám zpátky jako událost.
7. Každému podle jeho víry.
8. Každá námaha pouze ukazuje, že jinak to jde snadněji.
9. Jak uvnitř, tak vně, jak v tom nejmenším, tak v tom největším.
10. Můžete mít od života všechno.

***********************************************

 Zákon učení

Život nám posílá poselství a učí nás tak žít a zvládnout návrat k sobě samému.
Jsme na tomto světě proto, abychom se naučili žít, abychom zvládli život.
Život je plynoucí, působící energie. Pokud není připuštěn některý jeho aspekt, vznikne nahromadění energie a nerovnováha. Na jedné straně tlak, na druhé nedostatek.Ten se v životních okolnostech projeví jako „nezbytnost“ vyřídit nějakou nepříjemnou záležitost, například nepříjemný rozhovor, soudní spor nebo něco podobného, a tím současně jako šance rozvinout aspekt „schopnosti prosadit se“, úkol jak vyřešit a být opět volný.

Když se to nestane, začne celá koloběh znovu od začátku. Tak to jde až do doby, kdy se tlak stane nesnesitelným, nedostatek už nelze vydržet a já konečně začnu jednat.
Vesmír mě tím nechce zlobit, jen mě zvyšováním tlaku nutí, abych se vyvíjel, když někde proces vývoje zablokuji. Trápení je poselství o nedostatečně prožívaném životě. Když budu opravdu v proudu života a naučím se jej mistrně ovládat, stane se trápení přebytečným. Učíme se poznat sami sebe a vrátit se sami k sobě.
Život nám k tomu dává k dispozici dva velké učitele:
1. Učitele ve formě nemocí, katastrof, problémů 
 (to jsou velmi přísní učitelé!)
2. Učitele ve formě mírných poselství ( to jsou trpěliví učitelé)
 Nejdříve se naučíme odstranit ze svého života nemoci, katastrofy, problémy a pak jsme připraveni na ty méně drastické lekce, které nám život uděluje.
Naučíme se tak přejít od neshod a disharmonií života k souladu. Když se to naučíme, bude náš život skutečně takový, jaký má být – v souladu s námi a se světem. 

***********************************************

Zákon evoluce
Zákon evoluce říká, že všechno se neustále mění.
Všechno je jedinečné, i tento okamžik. Nikdy ještě nebyl a už nikdy nenastane. Když všechno, co začíná, také končí, pak to, co nemá žádný začátek, nemůže mít ano konec. Je to jedna síla, život, bytí!
Věčné bytí, i když je v neustálé proměně, se nemůže ani zmnožit, ani zmenšit – prostě jenom je. Proměňuje svou formu, svůj výraz, a přesto je neměnitelné.
Všechno, co je, je vytvořeno z „jednoho“ a „jedno“ je ve všem. Všechno je částí „jednoho“, a přesto je to stále celek.   

**********************************************

Zákon shodnosti
Zákon shodnosti neboli analogie říká: „Jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře. Jak v malém, tak ve velkém. Jak uvnitř, tak vně.“ Tím zákon také říká, že určitý obsah musí mít také určitou formu – obsah a forma jsou identické.
Všechno, co je, má shodný protějšek na všech rovinách bytí. Když se budu zabývat jednou rovinou a poznám ji, poznám i všechny ostatní roviny, protože ty jí odpovídají. Tento zákon má platnost od nejmenších částeček – magnetismu, elektrických částic, atomů, molekul, biologických buněk, orgánů a organismů, až po ty největší – planety, sluneční systémy, galaxie a nakonec celé univerzum. Platí též pro jemnohmotné a duchovní úrovně.

**********************************************

Zákon vibrací
Tento zákon říká: Všechno se pohybuje a nic nestojí na místě, všechno neustále vibruje. Energie a hmota jsou jen projevy vibrací různých frekvencí. Dokonce i ve hmotě, která je zdánlivě pevná, molekuly neustále kmitají. Právě tak je tomu u světla, tepla nebo energie.
Každá myšlenka, každý pocit, každé přání či každá vůle jsou provázeny vibracemi různých frekvencí a působí tak podle své síly a vnitřního obsahu. Právě tak na mě působí všechno, co vnímám nebo co si představuji. 

To, co vibruje, nazývají vědci energie, metafyzikové duch a věřící Bůh.

**********************************************

Zákon polarity
Tento zákon říká, že všechno , co je, má dva póly, ale je ve skutečnosti jedno a totéž
. Všechny zdánlivé protiklady jsou podle své podstaty identické, jen se liší stupněm svého výrazu. Štěstí a neštěstí, láska a nenávist jsou ve skutečnosti jen dva póly téže věci.
Jelikož protiklady jsou podle své pravé podstaty totožné, můžeme je kdykoliv přeměnit v jejich opak. Nenávist se tak může změnit v lásku. Musím jen změnit svůj postoj – a všechny věci se změní také. Mohu změnit strach v odvahu a tmu ve světlo. Tím, že změním vibrace svého vědomí, změním svůj „postoj“.  Použitím duchovních technik mohu nějakému člověku pomoci, aby své slabiny změnil v silné stránky. Toho dosáhne, když zvýší vibrace svého vědomí, neboť pozitivní pól má vždy vyšší vibrace. Zvýšením vibrací svého vědomí změníme nejen sami sebe, nýbrž i celý svůj život, protože pak budeme podle zákona rezonance přitahovat jiné zážitky, jiné osoby a jiné životní okolnosti.
Když zvýšíme vibrace svého vědomí, změníme také lidi, s nimiž se setkáváme. Podle zákona rezonance totiž narazíme i v nich na nové oblasti, které tím aktivujeme. Probudíme v nich síly a schopnosti, o jejichž existenci možná dosud nevěděli. V pravém slova smyslu tak „probudíme“ dobro v člověku. Sami se staneme „lékem“ pro ty druhé – a požehnáním pro svět. Kdo se duchovně povznese k vyšší úrovni vědomí, vyvolá tím samozřejmě odpovídající reakci na nižší úrovni.

**********************************************

Zákon rytmu

Veškeré bytí má svůj individuální rytmus, který stoupá a klesá. Všechno má svůj příliv a odliv. Rozsah kyvu kyvadla na levou stranu odpovídá výkyvu doprava. Každý extrém je vyrovnán extrémním výkyvem na druhé straně.Každý by se měl pokusit nalézt svůj individuální rytmus a nesnažit se jít proti němu.Výkyvy svého rytmu se můžeme nechat unášet vpřed. Fáze aktivity se střídají s fázemi odpočinku a uvolnění a dohromady vytvářejí harmonický soulad. Když se svým rytmem necháme vynést do vyšší úrovně vědomí a zůstaneme v ní, nemusíme se účastnit nevyhnutelného zpětného zhoupnutí a další „vlnou“ se můžeme nechat vynést ještě výše.
Tento zákon potvrzuje člověku jeho věčnou existenci.
Bez ohledu na to, kde je, pohybuje se mezi zrozením, smrtí a znovuzrozením, neboť život je věčný. 

**********************************************

 Zákon rezonance
Stejné přitahuje stejné a je posilováno stejným. Nestejné se navzájem odpuzuje. Silnější ovládá slabší a přizpůsobuje si je. Každý může přitahovat pouze to, co odpovídá jeho současné vibraci. Strach tedy přitahuje tedy to, čeho se bojíme. Naše chování určuje naše vztahy.Máme však svobodnou volbu v tom, kterým vibracím se chceme otevřít, které přijmeme, které zesílíme nebo naopak zeslabíme. Na tom je založen účinek manter a náboženského zpěvu. Zpěvem se naladíme na patřičnou energii a necháme ji v nás působit. Naladěním na tyto vyšší vibrace v sobě můžeme aktivovat oblasti, které v nás dosud byly latentně skryty a neprojevovaly svou činnost.Intonace prapůvodního tónu stvoření, slova ÓM, nás dokáže přivést do rezonance s vibracemi toho nejvyššího, co v nás je.
Když jsem rozzlobený, dotčený, uražený nebo zraněný, pak to není kvůli chování toho druhého, to je jen spouštěč. Příčina spočívá ve mně
a tato struna, na kterou udeřil, nyní rezonuje. Nemá tedy smysl se nad jeho chováním rozčilovat. Mnohem užitečnější je v sobě tuto vlastnost rozpustit, zbavit se jí, aby se při příští příležitosti už nemohla projevit. Když se mi to povede, jsem od ní osvobozen.
Jsme-li vnitřně zralí pro nějakou určitou zkušenost nebo setkání, nastavíme se duchovně na tuto událost a odpovídající zážitek se nám přihodí na základě zákona osudu. Pokud ale nejsme na tento zážitek ještě dostatečně připraveni, sebevětší námaha a úsilí nám nebude nic platné.
Dřív než budeme mít úspěch, musíme se na něj napřed vnitřně připravit. Pokud jsme vnitřně pecně přesvědčeni o tom, že jsme úspěšní, budeme přímo zahrnuti samými šťastnými „náhodami“.
Díky zákonu rezonance získává i zákon hojnosti zcela nový aspekt. Ukazuje nám, že můžeme dostat jen tolik, kolik jsme schopni přijmout, a v takové kvalitě, která odpovídá vibracím našeho podvědomí. Ale když ve svém podvědomí něco držíme dostatečně dlouho, ať je to cokoliv, nutně se to musí stát skutečností ve vnějším světě.

 ***********************************************

 Zákon reality

Realita je to, co bylo stvořeno, skutečnost je to, co vytváří.
Skutečná realita tedy není hmota, nýbrž energie, která na základě rozličných vibrací umožňuje „projevení se“ různých forem ve vnějším světě.
Věda ukázala, že člověk nevnímá to, co tu je, nýbrž to, o čem se domnívá, že tu je. Každý nosí své brýle, skrz něž vnímá svět jinak. Nevidíme očima, nýbrž ve skutečnosti mozkem. Oko totiž mozku zprostředkovává jen signály přijatých světelných vjemů. Teprve v mozku jsou tyto podněty zpracovávány na barvy a tvary a interpretovány.Ve skutečnosti tedy neexistuje ani světlo, ani barva, nýbrž pouze energie různých vibrací. V podstatě bychom mohli klidně říct, že realita sama o sobě neexistuje.

Prapůvodcem reality je ale duch, který onu realitu „vymýšlí“. Proto jsou právě snílci těmi pravými realisty. A „realisté“ jsou lidmi včerejška, kteří se při řízení aut místo dopředu dívají jen do zpětného zrcátka.
Naše myšlenky jsou energie, které svými vibracemi vytvářejí události ve vnějším světě anebo je mění. Myšlenky tedy nejsou něco, co se odehrává jen v naší hlavě, nýbrž veškeré stvoření „v naší hlavě“ vzniká a stává se REALITOU.

 ***********************************************

 

Diskusní téma: DUCHOVNĚ

Datum 24.12.2011

Vložil i´m

Titulek you are

Odpovědět

skvela prace, ktera mluvi sama za sebe. dekuji a preji hezky vanoce

Datum 13.04.2010

Vložil Wiki

Titulek studium se zpožděním :o)

Odpovědět

Velice zajímavé, studuji zveřejněné články i když už jsem trochu "velká" a jsem ráda, že si zde mohu přečíst v souhrnu, to co bych asi těžko hledala v mnoha knihách. Úžasné. Mirko, děkuji ti :o) . Wiki