Pokud se s ostatními chcete podělit o své zážitky s andělskými bytostmi nebo máte nějakou otázku, radu, doporučení pro ostatní, prosím povídejte si se mnou i ostatními na DISKUZNÍM FÓRU, které je umístěno na konci této stránky. Děkuji a těším se...

ANDĚLÉ

Kdo jsou vlastně andělé ? Slovo anděl ( v latině angelus ) je původní slovní spojení z Atlantidy . „ Ang “: život ( egyptský symbol Ankh – klíč k životu -rovněž pochází odsud ), „ El “ : Světlo Boží . Ve volném překladu jde tedy o „ živé světlo Boží “ či o „ životodárné světlo Boží .“ Slovo anděl rovněž  znamená posel . Andělé doručují vzkazy od božské mysli našeho Stvořitele . Andělé jsou dary seslanými Bohem proto , abychom nezapomínali na svůj původ, milovali a byli laskaví, abychom objevili a zušlechťovali své vlohy a přispívali tak ke zlepšení světa . Zároveň nás chrání před nebezpečím do doby, než se náš čas naplní.  Také nás bezpečně provádějí oblastí vztahů, zdraví, zaměstnání a dokonce i financí .

Naši andělé jsou s námi, aby prosazovali božský mírový plán.Vedou nás k pokoji, neboť pokojní lidé dají vzniknout pokojnému světu . Touží nám pomáhat jakýmkoli způsobem, který nás přivede k míru a pokoji . Rádi nám pomohou s jakýmikoliv  problémy a překážkami.  Dobře vědí, že zprvu i malé nepříjemnosti se časem rozrůstají a přispívají k nervozitě a stresu .Proto je nijak neobtěžujeme, žádáme – li je i o „malé“ laskavosti .

Andělé, jak se zdá, přesahují všechny kultury, rasy   a systémy .Jsou součástí lidské historie a civilizace – někdy v popředí, jindy trochu stranou - ale přítomní jsou vždy . Nepatří žádnému náboženství , i když se dnes mnoho lidí snaží spojovat je s křesťanstvím , judaismem a islámem .

Za víru v anděly však žádné náboženství zodpovědnost nenese. Zmíněná náboženství vlastně jejich existenci pouze potvrzují .

Andělé nejsou   ničí majetek .

Andělé nepatří žádnému náboženskému systému .

Andělé neupřednostňují žádnou náboženskou víru .

Andělé vytvářejí mosty mezi   rozličnými náboženstvími .

Obrátit se na anděly   znamená pozdvihnout se nad náboženské dogma a dotknout se ducha univerza .

A co je naprosto úžasné – andělé milují práci („magickou činnost“) s lidmi ! Nebojme se je pozvat do svého života a staňme se s jejich pomocí i šťastnějšími,  vyrovnanějšími, radostnějšími a„lepšími“ lidmi !

Obrázky a Animace pro Lide

 

ANDĚLSKÉ VZKAZY...

Co nám andělé vzkazují pomocí čísel

01.06.2009 13:15
 Číselné kombinace Andělské vzkazy často obsahují kombinace dvou nebo více čísel. Zde jsou základní významy trojmístných kombinací dvou čísel. Pokud se ve vašich vzkazech vyskytují tři nebo více čísel, spojte dohromady výklady příslušných číselných kombinací. Když například opakovaně...

 Anděl hojnosti

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ANDĚL ŠTĚSTÍ 

 Anděl štěstí nese zvěsti

Bytostí jsi nádhernou
Probuď touhu nezměrnou
Otevři teď světlu ženu
Co má velkou uvnitř cenu
Nepochybuj o ní více
I když není krasavice
Vnitřním světlem může
Okouzlit teď muže
To část tvého nitra
Vědět chce co zítra
Neptej se už více
Rozjasni své líce
Teď a tady stojíš
Tak čeho se bojíš
Jsem tvůj anděl Štěstí
Co ti cestu klestí
Svět tvůj zas se mě
Je tu odpuště
Odpusť sobě stíny
Co jsou v mysli viny
Žila jsi jen iluze
Co se nesly po duze
V Pravdě ženo procitni
V jádru svém se ocitni
Otevři se svojí duze
Po níž muži touží tuze
Pak poznáš své ceny
&to je klenot ŽENY&


Obrázky Animace

POSELSTVÍ ANDĚLŮ

Jsme těmi, kteří vás provázejí dnem i nocí . Vás vidíme ve svatém světle plápolajícím ve   vašem nitru . Jsme vaši věrní přátelé , vytrvalí společníci , kamarádi do nepohody . My , vaši andělé , se   vznášíme kousek  nad vámi, protože nás netíží přízemní pozemské názory na existenci .

Vidíme vždy naději – kde   vy vidíte beznaděj . Nalézáme zdraví – kde vy vnímáte bolest a otevřené rány . Vidíme cestu z  bolesti   – tam ,   kde vy prožíváte nekonečné utrpení .

Jsme vašimi zastánci, vašimi spojenci a největšími obdivovateli . Jsme vašimi anděly a navěky vás budeme milovat . Nemůže to být jinak . Bez lásky bychom přestali existovat .

 Láska je věčná . Vaší láskou je štěstí, mír, nesmrtelnost a je  o ni Stvořitelem bohatě postaráno .

Stojíme vždy na vaší straně, jsme vždycky tady – vždy, když nás potřebujete .Čekáme na setkání s vámi – neochvějně, neviditelně a láskyplně .

Otevřete své oči, dýchejte klidně a zhluboka, vraťte se v myšlenkách do časů vašeho dětství . Nepociťovali jste tehdy naši přítomnost a ochranu ? Necítili jste, že nejste nikdy sami ?

Božská   láska   vždy byla a vždy   bude   jedinou odpovědí  na všechny vaše otázky .

zdroj:  Ivana Sedláčková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANDĚLÉ  A   LÉČENÍ – NÁŠ VNITŘNÍ UZDRAVOVATEL .

Archandělé a Andělé jsou našimi pomocníky a terapeuty zároveň .Jejich energie je uzdravující, hojivá a léčivá .Působí na všechno, co je v nás i našich životech „nemocné“ : nejenom naše těla a duše, ale také naše vztahy, finance, práce …

Soustředíme –li dostatek své vlastní energie a pozornosti na práci s andělskými bytostmi, může se nám poměrně rychle podařit zkontaktovat se svým vnitřním terapeutem a uzdravovatelem, v jehož moci a silách je vyléčení všech našich „neduhů“ . My všichni – stejně jako Andělé – disponujeme léčivými silami .Pouze si to mnozí z nás nepřipouštějí a nejsou schopni svůj vlastní hojivý potenciál ani v sobě objevit, ani ho využít.

Náš vnitřní terapeut může použít jednu z níže uvedených léčivých, uzdravujících energií našeho JÁ odděleně, nebo všech současně . Soustředíme-li se však dlouhodobě pouze na jednu z energií, které máme k dispozici, nevyhnutelně dojde k narušení vnitřní i vnější harmonie a nastolení nerovnováhy v některé z oblastí našeho života nebo také nás samých .

Naše tělo je již na čistě fyzické úrovni obdařeno svou vlastní, osobní hojivou energií . ( V Tarotu rovina karet živlu země – čili Mincí .)

Naše mysl. Lidská mysl – která oplývá často nedoceněným talentem materializovat všechno,co obsahují myšlenky, jež produkuje – je zdrojem mentální léčivé energie .Tato energie, je-li správně koncentrována a vhodně zaměřena, dokáže i sama o sobě vyléčit nikoliv pouze nás samé, ale i jiné bytosti . ( V Tarotu rovina živlu vzduchu, čili Mečů .)

Naše srdce , duchovní centrum našich emocí, vytváří ohromnou léčivou energii Lásky a participuje tak na věčném , nevysychajícím proudu ustavičně plynoucí, věčné kosmické Lásky. ( V Tarotu rovina karet živlu vody, čili Kalichů .)

Naše duše, jako část celovesmírné, univerzální Duše, je pramenem jemné mystické ( někdy zvané rovněž psychické ) léčivé energie , kterou je možné probudit a využít skrze různé typy afirmací, invokací, verbalizací, ale taktéž neverbálních technik či upřímných modliteb .( V Tarotu rovina karet živlu ohně, čili Holí . )

Náš Duch, součást univerzálního Ducha , sám o sobě čirá spirituální energie, má ohromnou léčivou moc, kterou můžeme poznat v meditaci a v stavech rozšířeného vědomí . ( V Tarotu rovina karet Velkých arkán .)

Máme –li problémy s navázáním kontaktu se svým vnitřním Uzdravovatelem – Léčitelem ( Šamanem )andělská terapie a následné andělské léčení můžei v tomto směru poskytnout smysluplnou pomoc .

zdroj:  Ivana Sedláčková

                                    Archangel Raphael Pictures, Images and Photos

Rchanděl Rafael - léčitel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANDĚLSKÁ TERAPIE  A MOŽNOSTI KONTAKTU S ANDĚLY

Jakákoliv práce , jakýkoliv kontakt, jakékoliv navázání kontaktu - spojení s Anděly jsou v podstatě jistým druhem – formou andělské terapie .

Každé setkání s Andělem má léčivou moc . Forem a koncepcí práce s andělskou terapií je hodně, mnoho je i technik a prostředků, které se při ní používají . Každý autor a terapeut nakonec rozvíjí své vlastní systémy, přizpůsobené svému vlastnímu naturelu, schopnostem, prioritám a – srdci . Naučme se my sami tvořivě přistupovat k poselstvím Andělů  andělské energii a nespoléhejme pouze na návody druhých, ale naopak věřme více sobě a vlastnímu životu .

Spojíme-li se navzdory svým vlastním omezením, obavám, blokům, nedůvěře a zábranám se světem andělských sil ,  napojíme se na jejich věčně plynoucí

a pro všechny stejně přístupnou energii, budou nám vždy pomáhat, vést nás, provázet a podporovat .

Prostřednictvím Andělů se :

-    Náš život začne postupně měnit .

-    Dojde i k naší vlastní transformaci .

-    Rozšíří se i naše možnosti, šance a příležitosti - někdy až neuvěřitelně .

-    Objevíme a rozvineme v sobě netušené schopnosti .

-    Staneme se vědomějšími a pozornějšími .

-    Náš přístup k utváření vlastního bude nádherně tvořivý a neomylně účinný .

-    Proměníme se v osobnosti více milující, chápající, přijímající i dávající .

-    Rozeznáme jasně své životní poslání, své karmické úkoly a svou úlohu v životech lidí, které potkáváme a kterým vstupujeme do života .A rovněž úlohu  těch, kteří naopak vstupují do našeho bytí .

-    Otevřeme se učení Andělů, jehož obsah je obyčejným získáváním vědomostí nedostupný .

-    Vlastním úsilím, pílí a snahou, svou nevyčerpatelnou vnitřní silou pramenící v síle Andělů a nebes, se naučíme dokonce proměňovat

-    a zvládat„hmotnou“ část svého pozemského bytí .

-    A učiníme s jejich podporou z bytí svého, svých bližních i ze svého okolí nebeské kouzlo !

zdroj:  Ivana Sedláčková

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 21 Andělských tézí 

Z knihy:“ Andělé o léčivých mandalách“od Mudr. Ivety Špatenkové a Mudr.Pavla Špatenka 

 1. Vzdávám se role oběti. 
 1. Vracím druhým vše, co mi nepatří ve své snaze pomoci druhým a v touze mít kontrolu nad jejich životy, vzala jsem si za ně zodpovědnost a proto je můj život tak těžký a tělo unavené. 
 1. Beru si zpět vše, co jsem naložila na druhé, vše co patří pouze mně. Uvědomuji si, že je údělem každého člověk nést si svůj osud sám. 
 1. Přijímám, že mé myšlenky řídí moje činy a že mé činy vytvářejí můj osud. 
 1. Přijímám, že mé myšlení je omezené neučenými škodlivými myšlenkovými stereotypynávyky a představami, které jsem v dětství i v dospělosti přijala od druhých a že takový způsob myšlení dělá ze mě závislou oběť. 

6.  Seznávám, že v mé mysli je mnoho negativních představ, které ve mně vytvářejí strach. 

 1. Přijímám, že můj současný život je výsledkem mého myšlení v minulosti. Přijímám, že všechny mé emoce a mé problémy vznikly v mé minulosti a přežívají jen v mé mysli díky vzpomínkám, které jsem si na tyto bolestivé zkušenosti uchovala a které si opakovaně vybavuji. 
 1. Rozhodla jsem se, že již nadále nebudu podporovat svoji negativní mysl a oddělím se od svých omezených představ a negativních myšlenek tím, že začnu myslet pouze na to, co chci. 
 1. Vzdávám se boje – tedy útoku i obhajoby – své osoby před druhými ve prospěch přijetí sebe sama. Přiznávám, že mnoho mých myšlenek je zaměřeno na boj, obranu či porovnávání se s druhými a připouštím, že tento navyklý způsob uvažování mi velmi škodí a ubírá mi moji každodenní energii. 
 1. Vzdávám se pomluv, klevet a hodnocení druhých. Všechny blízké bytosti propouštím ze své mysli a vkládám si je pouze do svého srdce. 
 1. Vzdávám se svých naučených představ ve prospěch přijetí všeho, co cítím, slyším a vnímám. 
 1. Poznávám, že mé pocity, má intuice a mé vnímání jsou mojí vnitřní realitou a jedinou pravdou a proto jim věřím. 
 1. Poznávám, že jediným skutečným nástrojem k mé proměně je fyzické tělo, protože je nositelem mých pocitů, emocí a mé intuice. Proto ctím jeho potřeby, pečuji o něj s láskou a přijímám dar otevřeného vnímání. 
 1. Připouštím, že všechny mé pocity viny a pocity studu a trapnosti ze mě dělají závislou bytost. Proto jsem se rozhodla, všechny tyto pocity si připustit, přijmout a odevzdat nadosobní síle. 
 1. Tím se vymaňuji ze závislosti na svých představách a přesvědčeních a osvobozuji se od tíživých pocitů. 
 1. Přijímám svoji víru jako psychickou sílu, která mě spojuje s inteligencí ducha. 
 1. Přijímám nadosobní energii, inteligenci ducha, abych překonala hranice svého omezeného myšlení. 
 1. Přijímám moudrost vyšší inteligence a seznávám, že ve skutečnosti řídí můj život tato síla, nikoliv moje mysl. 
 1. Jen já jsem tvůrce svého života a jako taková si uvědomuji, že mohu změnit své myšlenky a osvítit mysl. Vím, že dokáži zastavit neustálý vnitřní dialog, aby se má mysl ocitla v klidu, který je jedinou branou ke skutečné lásce. 
 1. Seznávám, že láska není nemoce, ale vnitřní stav, který je spojený s klidem a zastavením povrchního myšlení.
 1. Mojí podstatou je síla, která stvořila celý vesmír. Jsem součástí přírody, jsem bytostí světla, která na přechodnou dobu vzala na sebe podobu lidského stvoření, aby mohla na tomto světě žít a poznávat se. Avšak nikdy nezapomínám, že nejsem jen mé tělo a má mysl, ale věčný duch. Nikdy nezapomínám, že světlo , ze kterého jsem stvořena , je mým jediným domovem. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Diskusní téma: ANDĚLÉ,ARCHANDĚLÉ, MISTŘI...

Datum 17.03.2013

Vložil Adam Sobotka

Titulek magické zaklínadlo

Odpovědět

KAŽDÁ ŽENA I KAŽDÝ MUŽ MĚ MILUJE,
KRÁSA TĚLA MÉHO I DUŠE MÉ
JE JAKO SILNĚ NABITÝ MAGNET PŘITAHUJE.
PRO SVĚT VOLNÉ LÁSKY TĚLA I DUŠE
SPONTANEITA SE PROJEVUJE
TOLERANCÍ ŽEN I MUŽŮ
VE SHODĚ S JEJÍ VŮLÍ
A TAK SE STAŇ!